آيا فكر مي‌كنيد اگر بميريد، بهتر است؟غمگینم یا افسرده؟

به هیچ وجه

غمگینم یا افسرده؟

کمی موافقم

غمگینم یا افسرده؟

تا حدی

غمگینم یا افسرده؟

مرگ برایم بهتر استآيا بيش از اندازه نگران سلامت خود هستيد؟غمگینم یا افسرده؟

نگران نیستم

غمگینم یا افسرده؟

کمی نگرانم

غمگینم یا افسرده؟

بیشتر اوقات نگرانم

غمگینم یا افسرده؟

سلامت خیلی مهم است و همیشه نگران از دست دادنش هستمآيا ميل جنسي خود را ازدست داده‌ايد؟غمگینم یا افسرده؟

به هیچ وجه

غمگینم یا افسرده؟

احساس می کنم کمتر شده

غمگینم یا افسرده؟

تا حدی

غمگینم یا افسرده؟

زیادخوابيدن براي‌تان دشوار شده يا اينكه احساس خستگي مي‌كنيد و بيش از اندازه مي‌خوابيد؟غمگینم یا افسرده؟

به هیچ وجه

غمگینم یا افسرده؟

کمی

غمگینم یا افسرده؟

تا حدی

غمگینم یا افسرده؟

زیادآيا اشتهاي خود را ازدست داده‌ايد يا اينكه بيش از اندازه پرخوري مي‌كنيد؟غمگینم یا افسرده؟

به هیچ وجه

غمگینم یا افسرده؟

کمی

غمگینم یا افسرده؟

تا حدی

غمگینم یا افسرده؟

زیادآيا خود را پير و غيرجذاب مي‌دانيد؟غمگینم یا افسرده؟

به هیچ وجه

غمگینم یا افسرده؟

احساس می کنم جذابیتم کمتر شده

غمگینم یا افسرده؟

تا حدی

غمگینم یا افسرده؟

زیادآيا بي‌انگيزه هستيد و انجام كارها براي‌تان سخت شده است؟غمگینم یا افسرده؟

با روحیه و با انگیزه ام

غمگینم یا افسرده؟

انگیزه کمی دارم

غمگینم یا افسرده؟

تا حدی

غمگینم یا افسرده؟

بی انگیزه بی انگیزهآيا علاقه خود را به شغل، سرگرمي، خانواده يا دوستان‌تان از دست داده‌ايد؟غمگینم یا افسرده؟

اصلا علاقه ای ندارم

غمگینم یا افسرده؟

تا حدی بی علاقه شده ام

غمگینم یا افسرده؟

کمی احساس بی علاقگی می کنم

غمگینم یا افسرده؟

به هیچ وجه چنین حسی ندارماغلب احساس خشم و رنجش داريد؟غمگینم یا افسرده؟

تا حد ممکن عصبانی و خشمگین نمی شوم

غمگینم یا افسرده؟

خیلی کم

غمگینم یا افسرده؟

تا حدی احساس خشم دارم

غمگینم یا افسرده؟

خیلی زیاد خشمگین میشومآيا در تصميم‌گيري با دشواري روبه رو هستيد؟غمگینم یا افسرده؟

تصمیم گیری همیشه برایم سخت و دشوار بوده

غمگینم یا افسرده؟

تا حدی دودل هستم

غمگینم یا افسرده؟

کمی با دشواری روبرو هستم

غمگینم یا افسرده؟

قاطعانه تصمیم میگیرمآيا از خود انتقاد مي‌كنيد يا خود را سرزنش مي‌كنيد؟غمگینم یا افسرده؟

هیچ وقت از خودم انتقادی نداشته ام

غمگینم یا افسرده؟

خیلی کم پیش آمده

غمگینم یا افسرده؟

اکثر اوقات

غمگینم یا افسرده؟

همیشه در حال سرزنش خود هستمخود را در مقايسه با ديگران حقير احساس مي‌كنيد؟غمگینم یا افسرده؟

کاملاً

غمگینم یا افسرده؟

تا حدی

غمگینم یا افسرده؟

کمی احساس حقارت می کنم

غمگینم یا افسرده؟

به هیچ وجهاحساس مي‌كنيد بي‌ارزش هستيد؟غمگینم یا افسرده؟

کاملا حس میکنم بی ارزشم

غمگینم یا افسرده؟

تا حدی

غمگینم یا افسرده؟

کمی احساس می کنم

غمگینم یا افسرده؟

به هیچ وجه چنین حسی ندارمآيـنده را تـاريك مي‌بينيد؟غمگینم یا افسرده؟

به آینده امیدوار نیستم

غمگینم یا افسرده؟

تا حدی

غمگینم یا افسرده؟

کمی

غمگینم یا افسرده؟

خیر ؛ آینده نگر هستماحساس اندوه و غمگيني مي‌كنيد؟غمگینم یا افسرده؟

تا حدی غمگیم

غمگینم یا افسرده؟

زیاد ؛ غم با من زاده شده

غمگینم یا افسرده؟

کمی احساس غم دارم

غمگینم یا افسرده؟

به هیچ وجه چنین حسی ندارم