نام اصلی جزایر قناری واقع در اقیانوس آرام از چه منبعی گرفته شده است؟سخت ترین تست هوش دنیا

قناری

سخت ترین تست هوش دنیا

کانگرو

سخت ترین تست هوش دنیا

توله سگ

سخت ترین تست هوش دنیا

موش صحراییکدام یک از این اسامی اسم کوچک شاه جورج پنجم بود؟سخت ترین تست هوش دنیا

ادر

سخت ترین تست هوش دنیا

البرت

سخت ترین تست هوش دنیا

جورج

سخت ترین تست هوش دنیا

مانویلمردم روسیه در کدام ماه انقلاب اکتبر را جشن میگیرند؟سخت ترین تست هوش دنیا

نوامبر

سخت ترین تست هوش دنیا

اکتبر

سخت ترین تست هوش دنیا

سپتامبر

سخت ترین تست هوش دنیا

ژانویهکلاه پانامایی در کدام کشور ساخته میشود؟سخت ترین تست هوش دنیا

پاناما

سخت ترین تست هوش دنیا

شیلی

سخت ترین تست هوش دنیا

برزیل

سخت ترین تست هوش دنیا

اکوادورجنگ ۱۰۰ ساله چند سال طول کشید؟سخت ترین تست هوش دنیا

۱۱۶ سال

سخت ترین تست هوش دنیا

۹۹ سال

سخت ترین تست هوش دنیا

100 سال

سخت ترین تست هوش دنیا

150 سال