خودم و یا دیگران را در صورت ارتکاب اشتباه مسخره می کنم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیرهیچ گاه احساس نزدیکی با والدینم نداشته ام .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیراغلب مستقیما به کسی جواب رد نمی دهم بلکه به گونه ای ماهرانه و غیر مستقیم از انجام آنچه دیگران از من می خواهند سرباز می زنم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیربه شدت با دیگران رقابت می کنم ولی بازنده هستم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیربه هر قیمت از نزاع خودداری می کنم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیرکارهایی را که گمان می کنم دیگران از من انتظار دارند ،انجام می دهم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیرمنزوی هستم از مردم و به خصوص از مقامات گریزانم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیربه اطرافیان و به خودم بی اعتمادم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیرخواب مرتبی ندارم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیرتقریبا هرگز احساسات نامطلوبم را بروز نمی دهم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیرهنگام ترس احساس شرمساری می کنم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیرهنگام گریستن شرمسارم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیراز عصبانیت دیگران می ترسم و برای کنترل آن هر کاری می کنم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیروقتی عصبانی می شوم احساس شرمساری می کنم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیربه ندرت می دانم چه احساسی دارم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیربه گونه ای نامنظم غذا می خورم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیرواقعا نمی دانم که چه کسی هستم ملاک های ارزشی من چه هستند .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیرزندگیم پوچ است و بیشتر اوقات احساس افسردگی می کنم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیرهمواره به من القا شده است که به بهترین ها دست یابم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیردقیقا نمی دانم چه می خواهم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیرهیچ گاه قدرت سنجش درستی ندارم و راه درست را انتخاب نمی کنم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیرکمال گرا هستم و هیچ چیز مرا راضی نمی کند.تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیرهمواره خود را به علت بی کفایتی سرزنش می کنم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیردر پایان کارها مشکل دارم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیردر شروع هر کار مشکل دارم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیردر اعماق وجودم احساس می کنم ایراد دارم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیربه ندرت در مورد جملات نامفهوم که درکشان برایم آسان نست از دیگران سوال می کنم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیرهنگامی که در صدد انجام کاری جدید بر می آیم احساس ترس و نگرانی می کنم .تست کودک درون

بله

تست کودک درون

خیر