تست میجنگی یا فرار میکنی

در برخورد با مسائل چه کار میکنی؟
ترجيح می دهم در كنار كسانی باشم كه با من مخالفت نمی كنند.تست میجنگی یا فرار میکنی

درست

تست میجنگی یا فرار میکنی

غلطاحساس می كنم بايد از آنچه فكر می كنم درست است، دفاع كنم.تست میجنگی یا فرار میکنی

درست

تست میجنگی یا فرار میکنی

غلطوقتی ديگران به هيجان می آيند، من در نقش آرام‌كننده ظاهر مي‌شوم.تست میجنگی یا فرار میکنی

درست

تست میجنگی یا فرار میکنی

غلطبرای كسی كه پای باورهايش نايستد و از آنها دفاع نكند، احترام قايل نيستم.تست میجنگی یا فرار میکنی

درست

تست میجنگی یا فرار میکنی

غلطوقتی كنار اشخاصی قرار می گيرم كه مرتب بحث و مشاجره می كنند، عصبی می شوم.تست میجنگی یا فرار میکنی

درست

تست میجنگی یا فرار میکنی

غلطبه نظر من كسانی كه هميشه با ديگران بحث مي‌كنند، كسل‌كننده هستند.تست میجنگی یا فرار میکنی

درست

تست میجنگی یا فرار میکنی

غلطمعمولا در بحث‌ها بيش از آنكه برنده شوم، بازنده مي‌شوم.تست میجنگی یا فرار میکنی

درست

تست میجنگی یا فرار میکنی

غلطاز اينكه با اشخاص از خود مطمئن بحث كنم و آنها را سر جای خودشان بنشانم لذت می برم.تست میجنگی یا فرار میکنی

درست

تست میجنگی یا فرار میکنی

غلطبحث كردن مرا ناراحت می كند.تست میجنگی یا فرار میکنی

درست

تست میجنگی یا فرار میکنی

غلطوقتی با كسی بحث می كنم، شوق و انرژی در من انباشته مي‌شود.تست میجنگی یا فرار میکنی

درست

تست میجنگی یا فرار میکنی

غلطوقتی با كسی بحث میكنم، نگرانم كه او مرا متعصب بداند.تست میجنگی یا فرار میکنی

درست

تست میجنگی یا فرار میکنی

غلطصحبت آرام درباره مسايل بحث‌برانگيز، منطق انسان را قویتر می كند.تست میجنگی یا فرار میکنی

درست

تست میجنگی یا فرار میکنی

غلط