مودب، موقر، بی ریا و بی تکلف رفتار می کنم.تست موفقیت شغلی

به ندرت

تست موفقیت شغلی

معمولا

تست موفقیت شغلی

همیشهرفتار، گفتار و پوشش من، مناسب و جذاب است.تست موفقیت شغلی

به ندرت

تست موفقیت شغلی

معمولا

تست موفقیت شغلی

همیشهبرای محل کارم احترام و ارزش بسیاری قائل هستم و آن را بسیار دوست دارم.تست موفقیت شغلی

به ندرت

تست موفقیت شغلی

معمولا

تست موفقیت شغلی

همیشهبرای شغلی که اکنون دارم، دانش، مهارت و توانایی لازم را دارم.تست موفقیت شغلی

به ندرت

تست موفقیت شغلی

معمولا

تست موفقیت شغلی

همیشهتمام دستورهای مافوقم را بدون هیچ اعتراضی می پذیرم و اجرا می کنم، مگر اینکه شرایط مرا وادار به مخالفت یا بحث کند.تست موفقیت شغلی

به ندرت

تست موفقیت شغلی

معمولا

تست موفقیت شغلی

همیشهبا همکاران و رئیسم ارتباط خوبی دارم.تست موفقیت شغلی

به ندرت

تست موفقیت شغلی

معمولا

تست موفقیت شغلی

همیشهبیشتر اوقات در محل کارم احساس خواب آلودگی و کسالت می کنم و حتی گاهی پشت میزم چرت می زنم.تست موفقیت شغلی

به ندرت

تست موفقیت شغلی

معمولا

تست موفقیت شغلی

همیشههمیشه برنامه ریزی می کنم تا ترافیک و دیگر اتفاقات احتمالی موجب نشوند من دیر به محل کارم برسم.تست موفقیت شغلی

به ندرت

تست موفقیت شغلی

معمولا

تست موفقیت شغلی

همیشهبه شدت تلاش می کنم تا تمام زمان کاری ام را به کار مشغول باشم و بیکار نمانم.تست موفقیت شغلی

به ندرت

تست موفقیت شغلی

معمولا

تست موفقیت شغلی

همیشهبه موقع در محل کارم حاضر می شوم.تست موفقیت شغلی

به ندرت

تست موفقیت شغلی

معمولا

تست موفقیت شغلی

همیشه