یک مدیر برنامه باید از تمام مسائل شخصی و غیرشخصی کارمندانش مطلع باشد و بداند کارمندانش در هر لحظه در شرکت مشغول چه کاری هستند.تست شخصیت - کنجکاوی

صحیح

تست شخصیت - کنجکاوی

غلطوالدین باید از تمام مسائل مربوط به زندگی فرزندانشان مطلع باشند.تست شخصیت - کنجکاوی

صحیح

تست شخصیت - کنجکاوی

غلطاگر نامه کس دیگری به دست من برسد، آن را مقابل نور می گیرم تا بفهمم موضوعش چیست، اگر بتوانم در پاکت را باز می کنم و نامه را کامل می خوانم.تست شخصیت - کنجکاوی

صحیح

تست شخصیت - کنجکاوی

غلطوقتی کسی در حضور من با تلفن صحبت کند، به صحبت های او گوش می دهم و سعی می کنم صحبت های کسی را که پشت خط است، حدس بزنم.تست شخصیت - کنجکاوی

صحیح

تست شخصیت - کنجکاوی

غلطاگر ببینم کسی لباسی زیبا به تن دارد، از او می پرسم که لباسش را از کجا خریده است.تست شخصیت - کنجکاوی

صحیح

تست شخصیت - کنجکاوی

غلطمعمولا به تابلوی «وارد نشوید» توجه نمی کنم و وارد می شوم.تست شخصیت - کنجکاوی

صحیح

تست شخصیت - کنجکاوی

غلطاگر کسی زودتر از تاریخ تولدم هدیه ای به من بدهد و بخواهد تا رسیدن تولدم آن را باز نکنم، می توانم صبر کنم و آن هدیه را باز نکنم.تست شخصیت - کنجکاوی

غلط

تست شخصیت - کنجکاوی

صحیحاگر از کنار خانه ای رد شوم که در آن باز باشد، حتما داخل خانه را نگاه می کنم.تست شخصیت - کنجکاوی

غلط

تست شخصیت - کنجکاوی

صحیحاگر در خیابان ببینم تصادف شده است، از کسانی که در محل حضور داشته اند در مورد جزئیات آن حادثه سوالات بسیاری می پرسم.تست شخصیت - کنجکاوی

صحیح

تست شخصیت - کنجکاوی

غلطاگر همسرم دیر به منزل بیاید، حتما در مورد جزئیات آن روز از او سوال می کنم تا از همه چیز مطلع شوم.تست شخصیت - کنجکاوی

صحیح

تست شخصیت - کنجکاوی

غلط