مردم مرا به خاطر مطرح کردن موضوعات در مکان و زمان نامناسب سرزنش می کنند.تست شخصیت شناسی

همیشه

تست شخصیت شناسی

معمولا

تست شخصیت شناسی

به ندرتمردم گاهی اوقات صحبت هایشان را برای من ساده تر می کنند، گویی احساس می کنند من متوجه منظور آن ها نمی شوم.تست شخصیت شناسی

همیشه

تست شخصیت شناسی

معمولا

تست شخصیت شناسی

به ندرتدر مکان های عمومی، همراهانم مدام مسائل مختلف را به من گوشزد می کنند؛ مثلا می گویند؛ آرام تر صحبت کن، در را ببند، این طور غذا نخور...تست شخصیت شناسی

همیشه

تست شخصیت شناسی

معمولا

تست شخصیت شناسی

به ندرتمردم معمولا میان صحبت هایم می پرند و طوری رفتار می کنند که گویا صحبت های آن ها مهم تر از صحبت های من است.تست شخصیت شناسی

همیشه

تست شخصیت شناسی

معمولا

تست شخصیت شناسی

به ندرتدر گروه های مختلف کسی نظر مرا نمی پرسد.تست شخصیت شناسی

همیشه

تست شخصیت شناسی

معمولا

تست شخصیت شناسی

به ندرتدر جمع های مختلف با اینکه خودم را معرفی کرده ام، حاضران نامم را فراموش می کنند، اما نام دیگر افراد حاضر جمع را به یاد دارند.تست شخصیت شناسی

همیشه

تست شخصیت شناسی

معمولا

تست شخصیت شناسی

به ندرتکارمندان شرکت ها، فروشندگان و منشی ها به من چندان توجه نمی کنند و معمولا مرا بسیار منتظر می گذارند تا به کارهایم رسیدگی کنند یا به سوالم پاسخ دهند.تست شخصیت شناسی

همیشه

تست شخصیت شناسی

معمولا

تست شخصیت شناسی

به ندرتهیچ کس نمی تواند مرا به خوبی به دیگران معرفی کند.تست شخصیت شناسی

همیشه

تست شخصیت شناسی

معمولا

تست شخصیت شناسی

به ندرتمردم مرا به خاطر علایق، باورها و طرز لباس پوشیدنم مسخره می کنند.تست شخصیت شناسی

همیشه

تست شخصیت شناسی

معمولا

تست شخصیت شناسی

به ندرتافرادی که هرازگاهی مرا می بینند، مسائلی از قبیل اینکه "من کجا زندگی می کنم" یا "علاقه مندی هایم چیست" را فراموش می کنند.تست شخصیت شناسی

همیشه

تست شخصیت شناسی

معمولا

تست شخصیت شناسی

به ندرت