رفتاری را که هر روز انجام مي‌دهم دوست ندارم و اصلا بيهوده دارم زندگي‌ام را خراب مي‌کنم.تست سختگیر بودن در زندگی

درست

تست سختگیر بودن در زندگی

غلطهيچ‌وقت احتياج به کمک ديگران نداشته‌ام و ندارم.تست سختگیر بودن در زندگی

درست

تست سختگیر بودن در زندگی

غلطفکر مي‌کنم نبايد به آدم‌هاي ديگر اعتماد کرد چراکه همه بد مرا مي‌خواهند.تست سختگیر بودن در زندگی

درست

تست سختگیر بودن در زندگی

غلطوقتي در کاري موفقيتي به‌دست مي‌آورم، موفقيتم آنچنان که بايد و شايد به‌نظرم نمي‌آيد.تست سختگیر بودن در زندگی

درست

تست سختگیر بودن در زندگی

غلطهميشه آدم‌ها را مقصر مي‌دانم مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.تست سختگیر بودن در زندگی

درست

تست سختگیر بودن در زندگی

غلطاگر کاري را که مي‌خواهم پيش نرود دنيا پيش رويم تيره و تار مي‌شود.تست سختگیر بودن در زندگی

درست

تست سختگیر بودن در زندگی

غلطوقتي کسي از من انتقاد مي‌کند يا به جانم نق مي‌زند با خودم فکر مي‌کنم که او به من علاقه ندارد.تست سختگیر بودن در زندگی

درست

تست سختگیر بودن در زندگی

غلطوقتي مي‌بينم طرف مقابلم به کاري که انجام مي‌دهم توجه لازم را نمي‌کند دلم از او می‌گیرد.تست سختگیر بودن در زندگی

درست

تست سختگیر بودن در زندگی

غلطاصلا حساب و کتاب پولم را ندارم يا آنقدر حساب و کتاب مي‌کنم تا هيچ پولی را بيخودي خرج نکنم، در نتیجه اين‌کار وقتم را مي‌گيرد و برايم مشکل به‌وجود می‌آورد.تست سختگیر بودن در زندگی

درست

تست سختگیر بودن در زندگی

غلطاگر آنطور که تصور کرده‌ام در کارم موفق نشوم به‌شدت خود را به محاکمه مي‌کشم.تست سختگیر بودن در زندگی

درست

تست سختگیر بودن در زندگی

غلطهميشه در درونم پراز فشار است و براي خودم ساعاتی برای آرامش فراهم نمي‌کنم.تست سختگیر بودن در زندگی

درست

تست سختگیر بودن در زندگی

غلطبراي اينکه جلوي ناراحتي‌هاي بعدي را بگيرم تنهایی همه کار‌ها را انجام مي‌دهم و از کسي کمکي نمي‌خواهم.تست سختگیر بودن در زندگی

درست

تست سختگیر بودن در زندگی

غلطوقتي با کسي روبه‌رو مي‌شوم که در نگاه اول به دلم نمي‌چسبد، مي‌دانم که هرگز نمي‌توانم با وي رابطه‌اي داشته باشم.تست سختگیر بودن در زندگی

درست

تست سختگیر بودن در زندگی

غلطوقتي درست به زندگي‌ام نگاه مي‌کنم مي‌بينم که هميشه تمايل داشته‌ام از کاه کوه بسازم.تست سختگیر بودن در زندگی

درست

تست سختگیر بودن در زندگی

غلطاگر با کسي برخورد کنم که خلق عصبي و تندي دارد به‌شدت تحت‌تاثير او قرار مي‌گيرم.تست سختگیر بودن در زندگی

درست

تست سختگیر بودن در زندگی

غلطاگر کسي به من كوچك‌ترين اهانتي کند، تمام روزم خراب مي‌شود.تست سختگیر بودن در زندگی

درست

تست سختگیر بودن در زندگی

غلطهمیشه کارهاي امروز را به فردا موکول مي‌کنم.تست سختگیر بودن در زندگی

درست

تست سختگیر بودن در زندگی

غلطاکثرا در گذشته زندگي مي‌کنم. خاطرات و اتفاقات گذشته را در ذهنم مرور مي‌کنم و وقتي حالم را با گذشته مقايسه مي‌کنم به گذشته‌ام حسرت مي‌خورم.تست سختگیر بودن در زندگی

درست

تست سختگیر بودن در زندگی

غلطهميشه با نگراني به آينده نگاه مي‌کنم و انتظار پيشامدهاي ناگواری را دارم.تست سختگیر بودن در زندگی

درست

تست سختگیر بودن در زندگی

غلطهميشه بدون تفکر کافي چيزهايي می ‌گويم که بعدا باعث کدورت و سوء‌تفاهم بين من و ديگران مي‌شود.تست سختگیر بودن در زندگی

درست

تست سختگیر بودن در زندگی

غلط