تست روانشناسی پول پرستی

جایگاه پول توی زندگی شما چیه؟
وقتی از خريدهای گران‌قيمت من تعريف می كنند، به شدت لذت می برم.تست روانشناسی پول پرستی

درست

تست روانشناسی پول پرستی

غلطوقتی خريد می كنم به اين فكر می كنم كه ديگران درباره خريدم چه نظری می دهند.تست روانشناسی پول پرستی

درست

تست روانشناسی پول پرستی

غلطكسانی را كه بيشتر از من درآمد دارند، ستايش می كنم.تست روانشناسی پول پرستی

درست

تست روانشناسی پول پرستی

غلطدوست دارم بدانم چه كسی بيشتر از من كسب درآمد مي‌كند.تست روانشناسی پول پرستی

درست

تست روانشناسی پول پرستی

غلطوقتی اشخاص برچسب پر اسم و رسمی را روی چيزی كه خريده‌ام مي‌بينند(مارک)، احساس بسيار خوبی پيدا مي‌كنم.تست روانشناسی پول پرستی

درست

تست روانشناسی پول پرستی

غلطبه من گفته‌اند و يا متوجه شده‌ام كه درباره ی پول داشتن لاف می زنم.تست روانشناسی پول پرستی

درست

تست روانشناسی پول پرستی

غلطحتی اگر ديگران نپرسند، دوست دارم به آنها بگويم كه برای اجناس گران‌قيمت چقدر پول داده‌ام.تست روانشناسی پول پرستی

درست

تست روانشناسی پول پرستی

غلطوقتی متوجه می شوم از دیگران درآمد بيشتری كسب می كنم احساس رضایت می کنم.تست روانشناسی پول پرستی

درست

تست روانشناسی پول پرستی

غلطمن اغلب از پول برای راضی كردن ديگران و برای اين‌كه مطابق ميل و خواسته ی من ظاهر شوند استفاده مي‌كنم.تست روانشناسی پول پرستی

درست

تست روانشناسی پول پرستی

غلطدر خرید کردن، دوست دارم بهترين محصولات را بخرم.تست روانشناسی پول پرستی

درست

تست روانشناسی پول پرستی

غلطپول داشتن، نشان دهنده ی موفقيت است.تست روانشناسی پول پرستی

درست

تست روانشناسی پول پرستی

غلطثروتمند بودن به معنی قدرتمند بودن است.تست روانشناسی پول پرستی

درست

تست روانشناسی پول پرستی

غلط