يک فروند هواپيما در مرز آمريکا و کانادا سقوط ميکند. بازماندگان از سقوط را در کجا دفن ميکنند؟تست روانشناسی هوش

کانادا

تست روانشناسی هوش

آمريکا

تست روانشناسی هوش

هيچکدامگرگي به بالاي کوه ميرود تا غرش شبانه اش را آغاز کند.چه مدت طول ميکشد تا به بالاي کوه برسد؟تست روانشناسی هوش

دو شب

تست روانشناسی هوش

پنج شب

تست روانشناسی هوش

هیچکداماگر به طور اتفاقي وارد کودکستان دوران کودکيتان شويد، آيا قادر به خواندن نوشتن و انجام جدول ضرب خواهيد بود؟تست روانشناسی هوش

بله

تست روانشناسی هوش

خیر

تست روانشناسی هوش

هیچکدامآيا امکان دارد يک نفر سريعتر از رودخانه ميسيسيپي شنا کند؟تست روانشناسی هوش

بله

تست روانشناسی هوش

خیر

تست روانشناسی هوش

هیچکدامآقاي بيل اسميت و خانم ژانت اسميت از هم طلاق ميگيرند. پس از مدتي خانم ژانت اسم اوليه خود را پس ميگيرد . با اين حال، پس از پنج سال با اينکه هنوز از آقاي بيل اسميت طلاق گرفته است، دوباره خانم ژانت اسميت ميشود . آيا اين قضيه امکانپذير است؟تست روانشناسی هوش

بله

تست روانشناسی هوش

خیر

تست روانشناسی هوش

هیچکدامآقاي جيم کوک مشکوک به قتل است ولي وقتي که پليس از او سوال ميکند که در موقع قتل کجا بوده است، آقاي جيم ميگويد در خانه مشغول تماشاي سريال مورد علاقه ام بوده ام. حتي جزئيات سريال را براي پليس شرح ميدهد . آيا اين موضوع ثابت ميکندکه آقاي جيم بيگناه است؟تست روانشناسی هوش

بله

تست روانشناسی هوش

خیر

تست روانشناسی هوش

هیچکداميک شترمرغ تصميم ميگيرد که به وطنش بازگردد . چه موقع براي پرواز او به جنوب مناسب است؟تست روانشناسی هوش

بهار

تست روانشناسی هوش

پاییز

تست روانشناسی هوش

هیچکدامجمله بعدي صحت دارد.جمله قبلي غلط است.آيا اين قضيه منطقي است؟تست روانشناسی هوش

بله

تست روانشناسی هوش

خیر

تست روانشناسی هوش

هیچکدامآيا امکان دارد که يک اختراع قديمي قادر باشد که پشت ديوار را به ما نشان دهد؟تست روانشناسی هوش

بله

تست روانشناسی هوش

خیر

تست روانشناسی هوش

هیچکداماگر بخواهيد يک نامه به دوستتان بنويسيد، ترجيح ميدهيد با شکم پر يا با شکم خالي بنويسيد؟تست روانشناسی هوش

پر

تست روانشناسی هوش

خالی

تست روانشناسی هوش

هیچکداميک خروس در بام خانه اي که شيب دوطرفه دارد، تخم ميگذارد. اين تخم از کدام طرف ميافتد؟تست روانشناسی هوش

شمال

تست روانشناسی هوش

جنوب

تست روانشناسی هوش

هیچکدامخانمي عاشق رنگ قرمز است و تمام وسايل او به رنگ قرمز است. او در آپارتماني يک طبقه که قرمزرنگ است، زندگي ميکند. صندلي و ميز او قرمز رنگ است . تمام ديوارها و سقف آپارتمان قرمزرنگ هستند. کفپوش آپارتمان و فرشها نيز قرمزرنگ هستند.تلويزيون هم قرمز رنگ است. سريع پاسخ دهيد که پله هاي آپارتمان چه رنگي هستند؟تست روانشناسی هوش

قرمز

تست روانشناسی هوش

آبی

تست روانشناسی هوش

هیچکدامپدر و پسري را که در حادثه رانندگي مجروح شده بودند، به بيمارستان مي برند . پدر در راه بيمارستان فوت مي کند ولي پسر را به اتاق عمل مي برند. پس از مدتي دکتر مي گويد من نمي توانم اين شخص را عمل کنم، به علت اينکه او پسر من است . آيا به نظر شما اين داستان ميتواند صحت داشته باشد؟تست روانشناسی هوش

بله

تست روانشناسی هوش

خیر

تست روانشناسی هوش

هیچکداماگر چهار تخم مرغ، آرد، وانيل، شکر، نمک و بيکينگ پودر را با همديگر مخلوط کنيد، آيا کيک خواهيد داشت؟تست روانشناسی هوش

بله

تست روانشناسی هوش

خیر

تست روانشناسی هوش

هیچ کدامآيا مي توانيد از منزلتان بالاتر پرش کنيد؟تست روانشناسی هوش

بله

تست روانشناسی هوش

خیر

تست روانشناسی هوش

هیچ کداميک کيلوگرم آهن چند گرم سنگينتر از يک کيلو گرم پنبه است؟تست روانشناسی هوش

1 گرم

تست روانشناسی هوش

100 گرم

تست روانشناسی هوش

هيچکدام

تست روانشناسی هوش

بستگی دارد...مردی به طرف یک پلیس که در حال جریمه کردن یک اتومبیل بود می رود و التماس میکند که پلیس جریمه نکند ولی آقای پلیس قبول نمیکند .به پلیس نه یک بار بلکه هشت بار بد دهنی میکنید.جواب دهید که این مرد چندبار جریمه خواهد شد ؟تست روانشناسی هوش

۸ بار

تست روانشناسی هوش

9 مرتبه

تست روانشناسی هوش

هيچکداماگر تمام رنگها را با هم مخلوط کنيد، آيا رنگين کمان خواهيم داشت؟تست روانشناسی هوش

هيچکدام

تست روانشناسی هوش

خير

تست روانشناسی هوش

آري