تست روانشناسی همدلی

چقدر با اطرافیانتون همدلی میکنین؟
زمانی که در یک گروه، فردی را می‌بینم که تنها در گوشه‌ای نشسته است، برایش ناراحت می‌شوم.تست روانشناسی همدلی

اصلا

تست روانشناسی همدلی

کم

تست روانشناسی همدلی

تا حدودی

تست روانشناسی همدلی

زیاد

تست روانشناسی همدلی

خیلی زیادبیشتر اتفاقات و شرایط، کاملا سفید یا سیاه نیستند؛ بلکه خاکستری هستند.تست روانشناسی همدلی

اصلا

تست روانشناسی همدلی

کم

تست روانشناسی همدلی

تا حدودی

تست روانشناسی همدلی

زیاد

تست روانشناسی همدلی

خیلی زیاددر مورد اتفاقات خوب و بدی که شاید برایم رخ دهند، تصویر ذهنی می‌سازم.تست روانشناسی همدلی

اصلا

تست روانشناسی همدلی

کم

تست روانشناسی همدلی

تا حدودی

تست روانشناسی همدلی

زیاد

تست روانشناسی همدلی

خیلی زیادمردم می‌گویند من خیلی خوش‌قلب و مهربان هستم.تست روانشناسی همدلی

اصلا

تست روانشناسی همدلی

کم

تست روانشناسی همدلی

تا حدودی

تست روانشناسی همدلی

زیاد

تست روانشناسی همدلی

خیلی زیادزمانی که اختلاف‌نظرم با فردی زیاد باشد، نمی‌توانم به صحبت ادامه دهم.تست روانشناسی همدلی

اصلا

تست روانشناسی همدلی

کم

تست روانشناسی همدلی

تا حدودی

تست روانشناسی همدلی

زیاد

تست روانشناسی همدلی

خیلی زیادزمانی که فردی درمورد مشکلات شخصی‌اش با من صحبت کند، ناراحت می‌شوم.تست روانشناسی همدلی

اصلا

تست روانشناسی همدلی

کم

تست روانشناسی همدلی

تا حدودی

تست روانشناسی همدلی

زیاد

تست روانشناسی همدلی

خیلی زیادزمانی که با فرد افسرده‌ای همراه باشم، ناراحت می‌شوم و نمی‌توانم صحبت کنم.تست روانشناسی همدلی

اصلا

تست روانشناسی همدلی

کم

تست روانشناسی همدلی

تا حدودی

تست روانشناسی همدلی

زیاد

تست روانشناسی همدلی

خیلی زیاددر فیلم‌های احساسی با شخصیت‌های فیلم کاملا احساس همدردی می‌کنم.تست روانشناسی همدلی

اصلا

تست روانشناسی همدلی

کم

تست روانشناسی همدلی

تا حدودی

تست روانشناسی همدلی

زیاد

تست روانشناسی همدلی

خیلی زیادحتی زمانی که کاملا اطمینان دارم درست می‌گویم با صبوری تمام به نظرات مخالف گوش می‌دهم.تست روانشناسی همدلی

اصلا

تست روانشناسی همدلی

کم

تست روانشناسی همدلی

تا حدودی

تست روانشناسی همدلی

زیاد

تست روانشناسی همدلی

خیلی زیاددر بخش اورژانس بیمارستان‌ها به‌شدت احساساتی و ناراحت می‌شوم.تست روانشناسی همدلی

اصلا

تست روانشناسی همدلی

کم

تست روانشناسی همدلی

تا حدودی

تست روانشناسی همدلی

زیاد

تست روانشناسی همدلی

خیلی زیاد