با انجام‌ كدام‌ يك‌ از موارد زير، بيشتر احساس‌ راحتي به‌ شما دست‌ مي دهد؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

انجام‌ يك‌ كار هنری و خلاقانه‌

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

انجام‌ يك‌ كار تخصصي تر مثل‌ كاركردن‌ با موتور ماشين‌تان‌ به‌ منظور تعمير آن‌

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

انجام‌ يك‌ كار دستي مثل‌ نقاشی، نوشتن نامه و گزارشآيا به خوبی میتونین مسائل را برای دیگران توضیح بدهید؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

بله

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

خير

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

در حد متوسطدر شرايط مطلوب‌، كدام‌ يك‌ از گزينه‌هاي زير را ترجيح‌ مي دهيد؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

حرفه‌اي كه‌ كاملا غيرقابل‌ پيش‌‌بيني و توأم‌ باتجربيات‌ بي شمار و جديد باشد.

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

داشتن‌ يك‌ حرفه‌ مشخص‌ و يكنواخت‌

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

حرفه‌اي كه‌ فرصت‌ يادگيري چيزي جديد را دراختيارتان‌ قرار بدهد.در مورد جمله‌: بزرگ‌ترين‌ معلم‌ و راهنما، تجربه‌ است ، نظرتان‌ چيست‌؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

كاملا با آن‌ موافق‌ هستم‌

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

اصلا موافق‌ نيستم‌

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

موافقم‌در صورت‌ روبرو شدن‌ با كدام‌ يك‌ از موارد زير، به‌ شدت‌ سر خورده‌، نااميد و عصباني مي شويد؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

زماني كه‌ وقت‌ كافي براي انجام‌ كارهايي كه‌دوست‌ دارم‌، نداشته‌ باشم‌.

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

زماني كه‌ در رأس‌ امور مربوط به‌ کارم‌ قرارنداشته‌ باشم‌.

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

زماني كه‌ پيشرفت‌ها، موفقيت‌ها، دستاوردها و كوشش‌هايم ناديده‌ گرفته‌ شود.آيا قادريد به‌ طور تقريبي بگوييد كه‌ چندروز را بدون‌ نگاه‌ كردن‌ به‌ ساعت‌ پشت‌ سرگذاشته‌‌ايد؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

بله، به راحتی

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

خیر، من عمدتا برنامه هایم را با توجه به ساعت تنظیم می کنم

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

گاهي اوقات‌در حال‌ حاضر، كدام‌ يك‌ از حالات‌ زير بيشتر با روحيه‌ شما سازگار است؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

تحت‌ فشار روحي

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

متفكر، جدي و دقيق

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

پركار، پر مشغله‌ و پرجنب‌ و جوش‌کداميک از صفات زير بيشتر از بقيه خصوصیات با شما سازگار است؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

پيچيده‌

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

واقع‌ بين‌

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

عادي و گاهي خاصبه نظر شما مزيت بازنشسته شدن چيست ؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

برخورداري از وقت‌ بيشتر براي آغاز فعاليت‌هاي جديد ديگر

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

برخورداري از وقت‌ بيشتر براي همنشيني با اقوام‌ و دوستان‌.

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

راهي براي خروج‌ از برنامه‌ يكنواخت‌، منظم‌ و كسل‌كننده‌ كاريزماني‌ كه‌ وارد يك‌ سالن‌ يا تالار مي‌شويد در حالي‌ كه‌ بليط رزرو شده‌ نداريد، ترجيح مي‌دهيد كه‌ روي‌ صندلي‌ كدام‌ سمت‌ بنشينيد؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

سمت‌ چپ

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

سمت‌ راست‌

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

فرقي‌ نمي‌كندهر چند وقت‌ يك بار، به‌ افكار و انديشه‌هاي ‌خصوصي‌ خودتان‌ می پردازید؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

خیلی زیاد

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

خيلي‌ کم‌

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

گاهی اوقاتنظرتان‌ در مورد هنر مدرن‌ چيست‌؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

آن‌ را جالب‌ و مهيج‌ می دانم.

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

اهميت‌ زيادي‌ برايش‌ قايل‌ نيستم‌

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

گاهي‌ مي‌توانم‌ آن‌ را جدي‌ بدانم‌ و گاهي ‌بي‌اعتنا از كنارش‌ مي‌گذرم‌كدام‌ يك‌ از گروههاي‌ زير، بيشتر با روحيات ‌شما سازگار هستند؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

شخصي‌ كه‌ از قوه‌ تخيل‌ زنده‌ و پرشوري ‌برخوردار است‌

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

شخصي‌ كه‌ بلند پرواز و جاه‌ طلب‌ است

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

شخصي‌ كه‌ از عقل‌ سليم‌ و شعور خوبي ‌برخوردار استوقتي‌ مشغول‌ شنيدن‌ اخبار از تلويزيون ‌هستيد، كدام‌ يك‌ از موضوعات‌ زير بيشتر از همه‌توجه‌ شما را جلب‌ مي‌كند؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

مسايل‌ و موضوعات‌ مربوط به‌ طبيعت و محيط زيست

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

سياسی

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

ورزشیهر چند وقت‌ يك‌ بار، مايليد مبلمان‌ وتزيينات‌ منزلتان‌ را عوض‌ كنيد؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

بيش‌ از سه‌ مرتبه‌ در‌ پنج‌ سال

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

هر پنج‌ سال‌ يك‌ مرتبه

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

در‌ هر پنج‌ سال‌، دو تا سه‌ مرتبه‌در مدرسه‌ و دوران‌ تحصيل‌، سركلاس‌ كدام‌ يك‌ ازدرسهاي‌ زير بيشتراحساس‌ راحتي‌ مي‌كرديد؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

هنر

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

رياضيات‌

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

جغرافیاگر يك‌ دفعه هوس‌ امتحان‌ كردن‌ يك‌ كار‌ خلاقانه‌ جديد، مثل‌ نقاشي‌ يا سفالگري‌، به‌سرتان‌ بزند چه‌ مي‌كنيد؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

آن‌ را امتحان‌ مي‌كنم‌ و بعد آن‌ را به‌ لیست سرگرمیهای بی شمارم اضافه می کنم.

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

به‌ احتمال‌ زياد، فقط به‌ آن‌ فكر مي‌كنم‌ و جلوتر نمي‌روم‌

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

چندين‌ مرتبه‌ آن‌ را امتحان‌ مي‌كنم‌ و بعد به ‌سراغ‌ سرگرمي‌ ديگري‌ مي‌روم‌هر چند وقت‌ يك‌ مرتبه‌ به‌ دنبال‌ حدس‌ وگمان‌هاي‌ شخصي‌ خود مي‌رويد؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

هر وقت‌ كه‌ بتوانم‌

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

به‌ ندرت

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

گاهي‌ اوقات‌آيا خودتان‌ را شخص‌ منظمي ‌می دانید؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

به‌ هيچ‌ وجه

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

بله‌، كاملا

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

گاهی اوقاتزماني‌ كه‌ در يك‌ جلسه‌ گفتگو يا سخنراني ‌حضور داريد، كدام‌ يك‌ از گزينه‌هاي‌ زير بيشتر در مورد شما درست است؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

اكثر اوقات‌ حواسم‌ پرت‌ مي‌شود و به‌موضوعات‌ ديگري‌ فکر می کنم.

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

به‌ راحتي‌ مي‌توانم‌حواسم را روي‌ مسأله ‌سخنراني‌ متمركز کنم.

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

فقط اگر موضوع‌ به نظرم جالب بیاید‌، مي‌توانم‌حواسم‌ را روي‌ آن‌ متمركز كنم‌كدام‌ يك‌ از گزينه‌هاي‌ زير بيشتر خصوصیات شما را نشان می دهد؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

مايلم‌ قوانين‌ و مقررات‌ خاص‌ خودم‌ را رعايت‌كنم‌

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

از عمل کردن‌ به‌ قوانين‌ و مقررات‌ راضي‌ و شاد هستم‌

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

گاهي‌ اوقات قوانين‌ و مقررات‌ دست‌ و پاگير مي‌شوند و عصبانيم‌ مي‌كنندكدام‌ يك‌ از صفات‌ زير، بيشتر از بقيه وصف‌حال شماست‌؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

شهودي‌ و دروني هستم

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

اهل‌ مطالعه‌ و سنجيده‌ هستم

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

دقيق‌ هستموقتی شکست میخورید،چه برخوردی نشان‌ مي‌دهید؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

نااميد شدن‌، دست‌ كشيدن‌ از آن‌ كار و امتحان‌كردن‌ چيزي‌ جديد

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

سعي‌، تلاش‌ و كوشش‌ دوباره‌ و دوباره

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

شكست‌ نابود كننده‌ روح‌ و روان‌ است.يادآوري‌ اسم‌ اشخاص‌ برايتان‌ راحت‌تر است‌ يا چهره‌ آنها؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

چهره‌ اشخاص‌

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

اسم‌ اشخاص

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

هر دو به‌ يك‌ اندازه‌آيا خودتان‌ را متخصص‌ می دانيد؟تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

خير

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

بله

تست روانشناسی نیمکره فعال مغز

در برخي‌ از زمينه‌ها