عزيزترين دوست شما به يك بيمارى مرموز مبتلا شده كه احتمال سرايت آن ۱% است. آيا ارتباطتان را با او ادامه مى دهيد؟تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

بله

تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

خيربه نظر شما انجام يك كار پرهيجان ولى غيرقانونى منطقى است يا خير؟تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

بله

تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

خيراگر به شما بگويند امشب درشهرتان زلزله خواهد آمد:تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

بدون شك شب را بيرون از منزل خواهم گذراند.

تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

هر كارى همه مردم كردند، من هم همان كاررا مى كنم.

تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

بابا اين حرفها كه شوخيه، كسى نمى تونه زلزله رو پيش بينى كنه!شما براى رسيدن به قرار كه با دوستانتان داريد نيم ساعت تأخير كرده ايد. چراغ راهنمايى درتقاطعى كه همواره در آن پليس قرار دارد قرمز است و حدود ۵ دقيقه رسيدن شما را به تأخير خواهد انداخت. در اين شرايط:تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

حتماً از چراغ قرمز رد مى شوم.

تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

اطراف را نگاه مى كنم و اگرپليس را نبينم از چراغ قرمز رد مى شوم.

تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

خوب دوستان من كه تا حالا منتظر شده اند، پنج دقيقه هم بيشتر !اگر شما اين امكان را داشته باشيد كه مبلغ ده ميليون تومان از يك حساب به حساب بانكى خودتان منتقل كنيد، درصورتى كه بدانيد اين موضوع تا يك ماه بعد كشف نخواهد شد، اين كار را انجام خواهيد داد؟تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

بله

تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

خيراگر بيمارى دردناك شما با يك عمل جراحى كه ۲۰% احتمال فلج شدن قابل درمان باشد، اين عمل را انجام خواهيد داد؟تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

بله

تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

خيربه نظر شما كمربند ايمنى:تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

در هنگام رانندگى بسيار ضرورى است.

تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

اگر خيلى تند نرانيد ضرورى نيست

تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

اگر بدانيد چطور بايد رانندگى كنيد اصلاً ضرورى نيست.يكى از دوستان شما مسؤول انتخاب اولين فردى است كه براى زندگى به كره ماه فرستاده خواهد شد و او شما را در نظر گرفته است. آيا حاضريد اين كار را انجام دهيد؟تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

بله

تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

خیربراى انتقال يك محموله غيرقانونى از شرق به غرب كشور به شما يك پيشنهاد ده ميليون تومانى شده است. آيا قبول مى كنيد؟تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

خیر

تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

بلهاگر به شما به طور معجزه آسايى اين امكان داده شود كه كل اطلاعات مربوط به آينده تان را بدانيد و با دانستن اينكه ممكن است آنچه مى فهميد بسيار دردناك يا ناخوشايند باشد، آيا از اين امكان استفاده مى كنيد؟تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

بله

تست روانشناسی میزان خطر در زندگی

خیر