من به همه اهدافی که مد نظر دارم می رسمتست روانشناسی میزان خشم

صحیح

تست روانشناسی میزان خشم

غلطاگر یک نفر از کسی که از او متنفرم به بدی بگوید، بسیار خوشحال می شوم.تست روانشناسی میزان خشم

صحیح

تست روانشناسی میزان خشم

غلطفردی که عصبانیتش را ابراز می کنید نسبت به کسی که خشم خود را پنهان می کند، سالم تر می ماند.تست روانشناسی میزان خشم

صحیح

تست روانشناسی میزان خشم

غلطاگر فروتن باشی، مردم از تو سوءاستفاده می کنند.تست روانشناسی میزان خشم

صحیح

تست روانشناسی میزان خشم

غلطاگر از دست کسی ناراحت شوم، بی درنگ این موضوع را به او می گویم.تست روانشناسی میزان خشم

صحیح

تست روانشناسی میزان خشم

غلطدوست دارم به افرادی که قبلا مرا آزار داده اند یا ناراحتم کرده اند، فرصتی دوباره بدهم.تست روانشناسی میزان خشم

صحیح

تست روانشناسی میزان خشم

غلطدوست دارم رفتار دیگران را اصلاح کنم.تست روانشناسی میزان خشم

صحیح

تست روانشناسی میزان خشم

غلطبرای صحبت کردن با افرادی مانند افسر پلیس تردید نمی کنم و مضطرب نمی شوم.تست روانشناسی میزان خشم

صحیح

تست روانشناسی میزان خشم

غلطبیشتر اوقات برای به دست آوردن چیزی که می خواهم، دعوا می کنم.تست روانشناسی میزان خشم

صحیح

تست روانشناسی میزان خشم

غلطاینکه نفر دوم باشم، مرا بسیار آزار می دهد.تست روانشناسی میزان خشم

صحیح

تست روانشناسی میزان خشم

غلطابراز ناراحتی و عصبانیت به کسی که تو را ناراحت کرده، کاملا درست و منطقی است.تست روانشناسی میزان خشم

صحیح

تست روانشناسی میزان خشم

غلطاگر کسی به من بگوید چه کنم و چه نکنم، به شدت عصبانی می شوم.تست روانشناسی میزان خشم

صحیح

تست روانشناسی میزان خشم

غلطمن همیشه اولین نفری هستم که برای گرفتن حق دیگران اقدام می کنم.تست روانشناسی میزان خشم

صحیح

تست روانشناسی میزان خشم

غلط