دوست ندارم به دیگران وابسته باشم و درضمن کسی را هم تشویق نمی‌کنم که به من وابسته باشد.تست روانشناسی فاصله ی شما تا شهرت

صحیح

تست روانشناسی فاصله ی شما تا شهرت

غلطحدودا از هر سه محفل اجتماعی که باید در آن حاضر باشم، به یک مورد دیر می‌رسم.تست روانشناسی فاصله ی شما تا شهرت

صحیح

تست روانشناسی فاصله ی شما تا شهرت

غلطگروه دوستانم را با توجه با منافع و علایق مشترک انتخاب می‌کنم.تست روانشناسی فاصله ی شما تا شهرت

صحیح

تست روانشناسی فاصله ی شما تا شهرت

غلطسعی می‌کنم ازطریق دوستانی که دارم، با فرد جدیدی دوست شوم تا اینکه فردی کاملا غریبه را به‌عنوان دوستم انتخاب کنم.تست روانشناسی فاصله ی شما تا شهرت

صحیح

تست روانشناسی فاصله ی شما تا شهرت

غلططی دو سال گذشته، حداقل در دوگروه اجتماعی فعالانه عضو بوده ام.تست روانشناسی فاصله ی شما تا شهرت

صحیح

تست روانشناسی فاصله ی شما تا شهرت

غلطاگر مسئله‌ای مرا ناراحت کند، فورا با یکی از دوستانم درمورد آن صحبت می‌کنم.تست روانشناسی فاصله ی شما تا شهرت

صحیح

تست روانشناسی فاصله ی شما تا شهرت

غلطبسیاری از دوستانم درمورد رازهای زندگی‌شان با من صحبت می‌کنند.تست روانشناسی فاصله ی شما تا شهرت

صحیح

تست روانشناسی فاصله ی شما تا شهرت

غلطزمانی‌که کسی در جمع مطلب خنده‌داری درمورد من بگوید، من هم همراه با دیگران می‌خندم و ناراحت نمی‌شوم.تست روانشناسی فاصله ی شما تا شهرت

صحیح

تست روانشناسی فاصله ی شما تا شهرت

غلطدوستانم از نظرات من درمورد مسائل و مشکلاتشان می‌پرسند.تست روانشناسی فاصله ی شما تا شهرت

صحیح

تست روانشناسی فاصله ی شما تا شهرت

غلطدر ماه گذشته، بیش از دو دعوت‌نامه برای حضور در مراسم مختلف اجتماعی دریافت کردم.تست روانشناسی فاصله ی شما تا شهرت

صحیح

تست روانشناسی فاصله ی شما تا شهرت

غلط