خیلی به عشقم علاقه دارم.تست روانشناسی عشق

بله، صد در صد

تست روانشناسی عشق

بله موافقم

تست روانشناسی عشق

بله

تست روانشناسی عشق

نمیدونم :(

تست روانشناسی عشق

موافق نیستم!!!

تست روانشناسی عشق

مخالفم

تست روانشناسی عشق

کاملا مخالفمبرایم دشوار است که برای مدتی طولانی از عشقم دور باشم.تست روانشناسی عشق

بله، صد در صد

تست روانشناسی عشق

بله موافقم

تست روانشناسی عشق

بله

تست روانشناسی عشق

نمیدونم :(

تست روانشناسی عشق

موافق نیستم!!!

تست روانشناسی عشق

مخالفم

تست روانشناسی عشق

کاملا مخالفموقتی با عشقم هستم، کاملا خوشحالم.تست روانشناسی عشق

بله، صد در صد

تست روانشناسی عشق

بله موافقم

تست روانشناسی عشق

بله

تست روانشناسی عشق

نمیدونم :(

تست روانشناسی عشق

موافق نیستم!!!

تست روانشناسی عشق

مخالفم

تست روانشناسی عشق

کاملا مخالفمخیلی مهم است که عشقم به من علاقه داشته باشد.تست روانشناسی عشق

بله، صد در صد

تست روانشناسی عشق

بله موافقم

تست روانشناسی عشق

بله

تست روانشناسی عشق

نمیدونم :(

تست روانشناسی عشق

موافق نیستم!!!

تست روانشناسی عشق

مخالفم

تست روانشناسی عشق

کاملا مخالفمخیلی وقت‌ها به عشقم فکر می‌کنم.تست روانشناسی عشق

بله، صد در صد

تست روانشناسی عشق

بله موافقم

تست روانشناسی عشق

بله

تست روانشناسی عشق

نمیدونم :(

تست روانشناسی عشق

موافق نیستم!!!

تست روانشناسی عشق

مخالفم

تست روانشناسی عشق

کاملا مخالفماگر اتفاقی برای عشقم بیفتد؛ خیلی ناراحت می‌شوم.تست روانشناسی عشق

بله، صد در صد

تست روانشناسی عشق

بله موافقم

تست روانشناسی عشق

بله

تست روانشناسی عشق

نمیدونم :(

تست روانشناسی عشق

موافق نیستم!!!

تست روانشناسی عشق

مخالفم

تست روانشناسی عشق

کاملا مخالفمدوست دارم که عشقم حتما مال من باشد.تست روانشناسی عشق

بله، صد در صد

تست روانشناسی عشق

بله موافقم

تست روانشناسی عشق

بله

تست روانشناسی عشق

نمیدونم :(

تست روانشناسی عشق

موافق نیستم!!!

تست روانشناسی عشق

مخالفم

تست روانشناسی عشق

کاملا مخالفموقتی با عشقم کاری را انجام می‌دهم ، کار برایم خیلی خوشایند است.تست روانشناسی عشق

بله، صد در صد

تست روانشناسی عشق

بله موافقم

تست روانشناسی عشق

بله

تست روانشناسی عشق

نمیدونم :(

تست روانشناسی عشق

موافق نیستم!!!

تست روانشناسی عشق

مخالفم

تست روانشناسی عشق

کاملا مخالفمدوست دارم احساساتم را با عشقم در میان بگذارم.تست روانشناسی عشق

بله، صد در صد

تست روانشناسی عشق

بله موافقم

تست روانشناسی عشق

بله

تست روانشناسی عشق

نمیدونم :(

تست روانشناسی عشق

موافق نیستم!!!

تست روانشناسی عشق

مخالفم

تست روانشناسی عشق

کاملا مخالفمبه نظر من ، عشقم خیلی دلربا است.تست روانشناسی عشق

بله، صد در صد

تست روانشناسی عشق

بله موافقم

تست روانشناسی عشق

بله

تست روانشناسی عشق

نمیدونم :(

تست روانشناسی عشق

موافق نیستم!!!

تست روانشناسی عشق

مخالفم

تست روانشناسی عشق

کاملا مخالفمبرای عشقم هر کاری که لازم باشد، انجام می‌دهم.تست روانشناسی عشق

بله، صد در صد

تست روانشناسی عشق

بله موافقم

تست روانشناسی عشق

بله

تست روانشناسی عشق

نمیدونم :(

تست روانشناسی عشق

موافق نیستم!!!

تست روانشناسی عشق

مخالفم

تست روانشناسی عشق

کاملا مخالفمعشقم نسبت به بیشتر مردم ، عیب‌های کمتری دارد.تست روانشناسی عشق

بله، صد در صد

تست روانشناسی عشق

بله موافقم

تست روانشناسی عشق

بله

تست روانشناسی عشق

نمیدونم :(

تست روانشناسی عشق

موافق نیستم!!!

تست روانشناسی عشق

مخالفم

تست روانشناسی عشق

کاملا مخالفمعشقم را خیلی جذاب می‌دانم.تست روانشناسی عشق

بله، صد در صد

تست روانشناسی عشق

بله موافقم

تست روانشناسی عشق

بله

تست روانشناسی عشق

نمیدونم :(

تست روانشناسی عشق

موافق نیستم!!!

تست روانشناسی عشق

مخالفم

تست روانشناسی عشق

کاملا مخالفمبرای رسیدن به عشقم خیلی عجله دارم.تست روانشناسی عشق

بله، صد در صد

تست روانشناسی عشق

بله موافقم

تست روانشناسی عشق

بله

تست روانشناسی عشق

نمیدونم :(

تست روانشناسی عشق

موافق نیستم!!!

تست روانشناسی عشق

مخالفم

تست روانشناسی عشق

کاملا مخالفم