آيا از عملکرد فعلي خود ناراضي هستيد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا هميشه احساس مي‌کنيد عجله داريد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا پس از غذا خوردن بلافاصله از سر ميز يا از سر سفره بلند مي‌شويد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا وقتي ديگران تاخير مي‌کنند ، عصباني مي‌شويد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا معمولا حرف ديگران را قطع مي‌کنيد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا هنگام بازي ، آن‌چه برايتان بيش از هر چيز ديگري اهميت دارد ، اين است که برنده بازي باشيد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا براي انجام‌دادن کارهاي خود ، هميشه سعي مي‌کنيد ابزارهايي را به کار ببريد که بيشترين بازده را دارند؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا احساس مي‌کنيد کارها بايد همين حالا و خيلي سريع انجام گيرد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا موفقيت‌هاي خود را به توانايي سريع کار کردنتان نسبت مي‌دهيد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا اتفاق افتاده است که براي بيان نظر خودتان مشت گره کنيد يا مشت بزنيد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا هميشه به‌موقع سر قرار حاضر مي‌شويد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا سعي مي‌کنيد فعاليت‌هاي خود را در کمترين زمان برنامه‌ريزي کنيد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا با ماديات بيشتر از مسايل اجتماعي درگير هستيد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا آن قدر مشغول کار هستيد که متوجه اطراف خودتان يا مثلا متوجه تغيير دکوراسيون خانه نمي‌شويد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا اگر وقت‌گذراني کنيد ، خودتان را گناهکار مي‌دانيد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا هميشه مباحث مربوط به موضوعات مورد علاقه‌ي خودتان را دنبال مي‌کنيد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا اتفاق مي‌افتد که در تعطيلات نوروزي يا تابستاني کار کنيد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا سعي مي‌کنيد در حال اصلاح صورت يا آرايش، صبحانه هم بخوريد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا وقتي کسي براي شما حرف مي‌زند ، همچنان افکار شخصي خودتان را دنبال مي‌کنيد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا وقتي احساس مي‌کنيد محدود شده‌ايد يا بايد در رستوران ، منتظر خالي‌شدن ميز باشيد ، از فرط عصبانيت ديوانه مي‌شويد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا وقتي ديگران حرف مي‌زنند ، آنها را وادار به تند حرف زدن مي‌کنيد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا وقتي کسي کند و آهسته کار مي‌کند ، بي‌حوصلگي نشان مي‌دهيد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیربه نظر شما بايد به کودکان آموزش داد تا هميشه بهترين باشند؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا سريع غذا مي‌خوريد و سريع حرف مي‌زنيد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیرآيا در مکالمات روزمره‌ خود روی برخي کلمات تاکيد مي‌کنيد؟تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

بله

تست روانشناسی شخصیت (تیپ A-B)

خیر