آیا شما غالباً خواب مى بینید که:تست روانشناسی شخصیت

از جایى مى افتید.

تست روانشناسی شخصیت

مشغول جنگ و دعوا هستید.

تست روانشناسی شخصیت

به دنبال کسى یا چیزى هستید.

تست روانشناسی شخصیت

پرواز مى کنید یا در آب غوطه ورید.

تست روانشناسی شخصیت

اصلاً خواب نمى بینید

تست روانشناسی شخصیت

معمولاً خواب هاى خوش مى بینید.وقتى در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتى دراز مى کشید؟تست روانشناسی شخصیت

به پشت

تست روانشناسی شخصیت

روى شکم (دمر)

تست روانشناسی شخصیت

به پهلو و کمى خم و دایره اى

تست روانشناسی شخصیت

سر بر روى یک دست

تست روانشناسی شخصیت

سر زیر پتو یا ملافه...کدامیک از مجموعه رنگ هاى زیر را بیشتر دوست دارید؟تست روانشناسی شخصیت

قرمز یا نارنجى

تست روانشناسی شخصیت

سیاه

تست روانشناسی شخصیت

زرد یا آبى کمرنگ

تست روانشناسی شخصیت

سبز

تست روانشناسی شخصیت

آبى تیره یا ارغوانى

تست روانشناسی شخصیت

سفید

تست روانشناسی شخصیت

قهوه اى، خاکسترى، بنفشسخت مشغول کارى هستید، بر آن تمرکز دارید، اما ناگهان دلیلى یا شخصى آن را قطع مى کند؛تست روانشناسی شخصیت

از وقفه ایجاد شده راضى هستید و از آن استقبال مى کنید

تست روانشناسی شخصیت

بسختى ناراحت مى شوید

تست روانشناسی شخصیت

حالتى بین این ۲ حالت ایجاد مى شودوقتى وارد یک میهمانى یا جمع مى شوید؛تست روانشناسی شخصیت

با صداى بلند سلام و حرکتى که همه متوجه شما شوند، وارد مى شوید

تست روانشناسی شخصیت

با صداى آرامتر سلام مى کنید و سریع به دنبال شخصى که مى شناسید، مى گردید

تست روانشناسی شخصیت

در حد امکان آرام وارد مى شوید، سعى مى کنید به نظر سایرین نیاییدوقتى چیزى واقعاً براى شما جالب است، چگونه واکنش نشان مى دهید؟تست روانشناسی شخصیت

خنده اى بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده

تست روانشناسی شخصیت

خنده، اما نه بلند

تست روانشناسی شخصیت

با پوزخند کوچک

تست روانشناسی شخصیت

لبخند بلند

تست روانشناسی شخصیت

لبخند کوچکوقتى آرام هستید، چگونه مى نشینید؟تست روانشناسی شخصیت

زانوها خم و پاها تقریباً کنار هم

تست روانشناسی شخصیت

چهارزانو

تست روانشناسی شخصیت

پاى صاف و دراز به بیرون

تست روانشناسی شخصیت

یک پا زیر دیگرى خموقتى با دیگران صحبت مى کنید؛تست روانشناسی شخصیت

مى ایستید و دست به سینه حرف مى زنید

تست روانشناسی شخصیت

دستها را در هم قلاب مى کنید

تست روانشناسی شخصیت

یک یا هر دو دست را در پهلو مى گذارید

تست روانشناسی شخصیت

دست به شخصى که با او صحبت مى کنید، مى زنید

تست روانشناسی شخصیت

با گوش خود بازى مى کنید، به چانه تان دست مى زنید یا موهایتان را صاف مى کنیدمعمولاً چگونه راه مى روید؟تست روانشناسی شخصیت

نسبتاً سریع، با قدم هاى بلند

تست روانشناسی شخصیت

نسبتاً سریع، با قدمهاى کوتاه ولى تند و پشت سر هم

تست روانشناسی شخصیت

آهسته ، با سرى صاف روبرو

تست روانشناسی شخصیت

آهسته و سربه زیر

تست روانشناسی شخصیت

خیلى آهستهچه موقع از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟تست روانشناسی شخصیت

صبح

تست روانشناسی شخصیت

عصر و غروب

تست روانشناسی شخصیت

شب