از نظر من شادی و خوشبختی هر کس عمدتا بر پایه:تست روانشناسی سلامت روح

راه و روشی است که هر شخص در زندگی پیش می گیرد

تست روانشناسی سلامت روح

اقتصاد جامعه

تست روانشناسی سلامت روح

اصولی است که هر کسی از همان کودکی با آن تربیت شده

تست روانشناسی سلامت روح

شانس و اقبال فرد استچه چیزی باعث شادی و رضایت بیشتر در شما می شود یا به عبارتی باعث ایجاد انگیزه بیشتر در کارهایتان است؟تست روانشناسی سلامت روح

تحسین و تشویق دیگران

تست روانشناسی سلامت روح

حس درونی خود

تست روانشناسی سلامت روح

ترس از شکست

تست روانشناسی سلامت روح

زنده ماندن و حفظ حیاتتا چه حد به توانایی ها و استعدادهایتان اطمینان دارید؟تست روانشناسی سلامت روح

خیلی زیاد

تست روانشناسی سلامت روح

زیاد

تست روانشناسی سلامت روح

کم

تست روانشناسی سلامت روح

اصلاآیا احساس می کنید که دوستان خوبی دارید؟تست روانشناسی سلامت روح

جمع صمیمی از دوستان و اعضای خانواده دارم

تست روانشناسی سلامت روح

افراد کمی در زندگی ام هستند

تست روانشناسی سلامت روح

به سختی می توانم با دیگران ارتباط بر قرار کنم

تست روانشناسی سلامت روح

تنها متکی به خودم هستم و نیاز به کسی ندارممعمولا در چه شرایطی به خود این اجازه را می دهید که گریه کنید؟تست روانشناسی سلامت روح

وقتی ناراحتم و فقط دوستان نزدیک یا خانواده ام حضور دارند

تست روانشناسی سلامت روح

هر زمان که احساس کنم نیاز به گریه دارم

تست روانشناسی سلامت روح

هر کاری می کنم تا گریه نکنم

تست روانشناسی سلامت روح

وقتی که تنها هستممعمولا چند مدت طول می کشه که به خواب بروید؟تست روانشناسی سلامت روح

معمولا تا به رختخواب می روید می خوابید

تست روانشناسی سلامت روح

20 دقیقه طول می کشدکه بخوابی

تست روانشناسی سلامت روح

خواب راحتی ندارید و سرجایتان می غلتید

تست روانشناسی سلامت روح

یک ساعت یا بیشتروقتی کسی شما را عصبانی کند, در این صورت شما:تست روانشناسی سلامت روح

با عصبانیت در مقابل اومی ایستید

تست روانشناسی سلامت روح

به هیچ کس هیچ حرفی نمی زنید

تست روانشناسی سلامت روح

همه جا از آن شخص گله و شکایت می کنید

تست روانشناسی سلامت روح

به صورت آرام مساله را مطرح نماییدآیا شده که حرفی بزنید و بعد از گفتن آن پشیمان شده باشید؟تست روانشناسی سلامت روح

اغلب

تست روانشناسی سلامت روح

گاهی

تست روانشناسی سلامت روح

خیلی کم

تست روانشناسی سلامت روح

هیچ وقتهر چند وقت یک بار شما چیزهایی را خریداری می کنید, ولی واقعا نمی توانید از پس هزینه های آن ها برآیید؟تست روانشناسی سلامت روح

همیشه

تست روانشناسی سلامت روح

بیشتر اوقات

تست روانشناسی سلامت روح

به ندرت

تست روانشناسی سلامت روح

هرگزهنگامی که غمگین و ناراحت هستید, آیا می توانید علت ناراحتی خود را پیدا کنید؟تست روانشناسی سلامت روح

همیشه

تست روانشناسی سلامت روح

بیشتر اوقات

تست روانشناسی سلامت روح

برخی مواقع

تست روانشناسی سلامت روح

به ندرت