آیا دیگران فکر می کنند شما فرد با نشاط و سرزنده ای هستید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیرآیا هیجان و شلوغی زیاد در اطرافتان را دوست دارید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیرآیا می توانید یک مهمانی راه بیندازید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیرآیا اغلب، کارهایی بیشتر از وقتتون، به عهده می گیرید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیرآیا دوست دارید کارهایی که سرعت عمل، لازم دارند را انجام دهید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیرآیا در گفتگو با مردم، معمولا حاضرجواب هستید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیرآیا معاشرت با مردم را دوست دارید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیرآیا دوست دارید برای دوستان خود لطیفه و داستان های خنده دار تعریف کنید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیرآیا می توانید به آسانی به یک مهمانی نسبتا کسل کننده، جان ببخشید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیرآیا وقتی با دیگران هستید، اغلب ساکت می مانید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیرآیا معمولا در پیدا کردن دوستان تازه پیشقدم می شوید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیرآیا خود را فرد بی قیدی می دانید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیرآیا دوستان زیادی دارید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیرآیا مطالعه را به ملاقات با مردم ترجیح می دهید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیرآیا علاقه زیادی به گردش کردن دارید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیرآیا معمولا در موقعیت های اجتماعی، حضور غیرفعال دارید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیرآیا از ملاقات با افراد جدید لذت می برید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیرآیا می توانید در یک مهمانی شاد شرکت کرده و لذت ببرید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیرآیا نسبتا با نشاط و سرزنده هستید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیرآیا فرد پرحرفی هستید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیرآیا شما سرگرمی های متنوعی دارید؟تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

بله

تست روانشناسی درونگرایی و برونگرایی

خیر