تست روانشناسی خلاقیت

چقدر آدم خلاقی هستید؟ درست یا نادرست بودن را در سوال ها مشخص کنید
به زمینه های متنوعی ازجمله هنر ، ورزش ، کتاب و صنایع دستی علاقه مند هستمتست روانشناسی خلاقیت

درست

تست روانشناسی خلاقیت

نادرستمیتونم در موقعیت های پیش بینی نشده ،راه حل های خلاقانه بدهمتست روانشناسی خلاقیت

درست

تست روانشناسی خلاقیت

نادرستوقتی جوک تعریف میکنم، خیلی میخندم و روی هم رفته به شوخ طبعی معروفمتست روانشناسی خلاقیت

درست

تست روانشناسی خلاقیت

نادرستدوست دارم درآنِ واحد روی چند تا طرح کار کنمتست روانشناسی خلاقیت

درست

تست روانشناسی خلاقیت

نادرستبعضی اوقات که نیمه خواب یا در خواب کاملم ، فکرهای جالبی به سرم میادتست روانشناسی خلاقیت

درست

تست روانشناسی خلاقیت

نادرستمعمولا بقدری تمرکز میکنم که صدای کسانی که منو صدا میزنن نمی شنومتست روانشناسی خلاقیت

درست

تست روانشناسی خلاقیت

نادرستبعضی اوقات، وقتی در حال رانندگی ام ، احساس میکنم تو خواب مصنوعی فرو رفتمتست روانشناسی خلاقیت

درست

تست روانشناسی خلاقیت

نادرستبعضی اوقات که خوابم ، با کسی که وارد اتاقم میشه حرف میزنمتست روانشناسی خلاقیت

درست

تست روانشناسی خلاقیت

نادرستبعضی اوقات تجربه کردم که وقتی به چیزی خیره میشوم ، اون چیز در برابر چشمهام شکل عجیب و غریبی پیدا می کنهتست روانشناسی خلاقیت

درست

تست روانشناسی خلاقیت

نادرستدوست دارم در ابرها دنبال شکل بگردمتست روانشناسی خلاقیت

درست

تست روانشناسی خلاقیت

نادرستبعضی وقت ها دچار احساس یکنواختی میشومتست روانشناسی خلاقیت

درست

تست روانشناسی خلاقیت

نادرستدوست دارم هیپنوتیزم بشومتست روانشناسی خلاقیت

درست

تست روانشناسی خلاقیت

نادرست