اگر روزی سوار اتوبوس شوید وشخصی از شما بلیت بگیرد وآن را به راننده بدهد بدون اینکه پول آن را بپردازد معمولا در این جور مواقع چه برخوردی می کنید؟تست روانشناسی جسارت

من فکر می کنم که یک بلیت ارزش چندانی ندارد.

تست روانشناسی جسارت

به او می گویم : عذر می خوام پول بلیت مرا بدهید واگر نپرداخت اهمیت نمی دهم .

تست روانشناسی جسارت

با عصبانیت به او نگاه می کنم و از او میخواهم پول بلیطم را بدهم

تست روانشناسی جسارت

با عصبانیت و پرخاش به او می گویم پول بلیت را بدهید واگر نداد او را مجبور می کنم که بلیت مرا پس بدهد

تست روانشناسی جسارت

معمولا موارد بزرگ تر وباارزش تری را به دلیل خجالت کشیدن از دست داده ام چه برسد به یک بلیط کم ارزش!شاید برای شما پیش آمده که از فروشگاهی در محله تان کنسروی را خریده باشید ووقتی که به منزل رفتید متوجه شده اید که از تاریخ مصرف آن مدتی گذشته است در این طور مواقع چه اقدامی انجام می دهید؟تست روانشناسی جسارت

قوطی کنسرو را دور انداخته واز فروشگاه دیگری خرید می کنم وشاید چندان عصبانی نشوم.

تست روانشناسی جسارت

قوطی را بر میدارم وبه نزد فروشنده می روم وبا عصبانیت با او برخورد می کنم وبدون اینکه پول آن را پس بگیرم با ناراحتی برمیگردم وشاید دیگر هرگز از آن فروشگاه خرید نکنم .

تست روانشناسی جسارت

آن را نزد فروشنده برده وبه آرامی به او میگویم نباید این جور مواد غذایی را بفروشید پس لطفا این را پس بگیرید وپولم را میگیرم وشاید باز هم از آن فروشگاه خرید کنم .

تست روانشناسی جسارت

شکایتی تنظیم کرده وهمراه با کنسرو به مراجع ذیصلاح رجوع می کنم تا با آن فروشنده برخورد جدی صورت گیرد.

تست روانشناسی جسارت

در این جور مواقع بسیار ناراحت وعصبانی می شوم وشاید حتی پیش فروشنده نروم ولی در هر صورت هرگز از او خرید نخواهم کرد.تصور کنید که برای دیدن فیلم مورد علاقه تان به سینما رفته اید ودر حین دیدن فیلم متوجه عده ای می شود که در پشت سر شما شروع به صحبت کرده اند به طوری که شما متوجه بعضی از قسمت های فیلم نشده اید در این جور مواقع چه می کنید؟تست روانشناسی جسارت

ترجیح می دهم سکوت کنم وچیزی به آنها نگویم در حالی که از درون عصبانی وناراحت می شوم .

تست روانشناسی جسارت

حتماً به مسئول سالن اطلاع می دهم تا به آنها تذکر دهد.

تست روانشناسی جسارت

برمیگردم وبا لحنی آرام ومودبانه به آنها می گویم :ببخشید سر وصدای شما نمی گذارد که من متوجه فیلم بشوم .

تست روانشناسی جسارت

معمولا در این جور موارد نمی توانم جلوی خودم را بگیرم بنابراین به احتمال زیاد با آن ها به شدت برخورد کرده ودرگیر می شوم.

تست روانشناسی جسارت

در حالی که چند بار برمیگردم فقط به آن ها نگاه اعتراضی آمیزی می کنم ودر نهایت احتمال دارد با عصبانیت سالن سینما را ترک کنم.در مواقعی که نمی خواهید با کسی درگیری ومشاجره داشته باشید وبه اصطلاح کوتاه می آیید چه احساسی دارید؟تست روانشناسی جسارت

نمی خواهم به خاطر مساله کوچکی درگیر شوم ووقت خود را تلف کنم.

تست روانشناسی جسارت

می ترسم به خاطر یک مساله کوچک مورد ضرب وشتم قرار گرفته وآسیب جدی ببینم .

تست روانشناسی جسارت

درگیری را کار درستی نمی دانم ولی اگر مجبور شوم این کار را می کنم .

تست روانشناسی جسارت

هرگز کوتاه نمی آیم ، به هر قیمتی که برایم تمام شود.

تست روانشناسی جسارت

در مواقع درگیری احساس خوبی ندارم برای همین درگیر نمی شوم .تصور کنید که در صف ایستگاه اتوبوس هستید ،زمانی که اتوبوس می رسد شخصی بدون نوبت ،خودش را جلوی شما جا می دهد ومی خواهد وارد اتوبوس شود در این جور مواقع شما معمولاً کدام یک از این اقدامات را انجام می دهیدتست روانشناسی جسارت

با او برخورد جدی می کنم ومعمولا بسیار عصبانی وناراحت می شوم.

تست روانشناسی جسارت

به اونگاه تذکر دهنده ای می کنم وحداکثر سری به حالت تاسف برای کار زشت او تکان می دهم ولی در هر صورت اجازه می دهم سوار شود.

تست روانشناسی جسارت

از پشت سر به شانه او می زم وبا ارامش به او میگویم : ببخشید آخر صف این جا نیست!

تست روانشناسی جسارت

در این جور مواقع احتمال دارد با عصبانیت وتندی با او درگیر شوم در هر صورت به هیچ وجه نمی گذرم که جلوتر از من سوار شود.

تست روانشناسی جسارت

معمولا در این جور موارد به این افراد بی فرهنگ جیزی نمی گویم چون مطمئنم این افراد درست بشو نیستند.