عشاق بهم وفادارند چون میترسند در غیر اینصورت مچشان باز شود و لو بروند.تست روانشناسی بدبینی

بله

تست روانشناسی بدبینی

خیرشما خیلی زود دچار رنجش می شوید حتی وقتی فرد مقابل عمدا نخواهد شما را برنجاند، یا معتقدید مردم اغلب میخواهند شما را برنجانند.تست روانشناسی بدبینی

بله

تست روانشناسی بدبینی

خیرمردم اغلب پشت سر شما بد میگویند.تست روانشناسی بدبینی

بله

تست روانشناسی بدبینی

خیراگر شرایط فراهم باشد اکثر افراد متاهل نمی توانند از وسوسه اینکه روابط دیگری نیز در زندگیشان داشته باشند پرهیز کنند.تست روانشناسی بدبینی

بله

تست روانشناسی بدبینی

خیروقتی وارد جمعی می شوید که افراد آن مشغول خنده هستند، احساس می کنید که شما موضوع خنده آنها هستید.تست روانشناسی بدبینی

بله

تست روانشناسی بدبینی

خیرشما به ندرت احساس شادی و شعف می کنید.تست روانشناسی بدبینی

بله

تست روانشناسی بدبینی

خیرشما اغلب فکر میکنید که فرد بی ارزشی هستید و تعجب می کنید اگر کسی به شما توجه کند.تست روانشناسی بدبینی

بله

تست روانشناسی بدبینی

خیراکثرمردم از ترس تنبیه شدن، راست می گویند.تست روانشناسی بدبینی

بله

تست روانشناسی بدبینی

خیرافرادی که در نگهداری اشیا ارزشمندشان سهل انگاری میکنند به اندازه فردی که آن اشیا را دزدیده، باید سرزنش شوند.تست روانشناسی بدبینی

بله

تست روانشناسی بدبینی

خیراکثر مردم اگر به نفعشان باشد، دروغ می گویند.تست روانشناسی بدبینی

بله

تست روانشناسی بدبینی

خیرمردم معمولاً هرچقدر که بتوانند از دیگران سواستفاده می کنند.تست روانشناسی بدبینی

بله

تست روانشناسی بدبینی

خیروقتی غریبه ها با شما صمیمانه رفتار میکنند شما بیشتر جانب احتیاط را رعایت می کنید؟تست روانشناسی بدبینی

بله

تست روانشناسی بدبینی

خیر