همیشه می دانم که به مردم چه بگویمتست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیرمن اصلا کمرو نیستم.تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیرمی توانم تصمیم بگیرم و به آن پایبند باشم.تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیرمن خودم را درک می کنمتست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیرتا آنجا که بتوانم کارم را به نحو احسن انجام می دهم.تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیرهرگز ناخشنود نیستم.تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیردیگران از بودن با من لذت می برند.تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیرمن دوست داشتنی هستم.تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیراز خود خیلی مطمئن هستم.تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیرمن فردی شکست خورده هستم.تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیربه آسانی از سرزنش شدن ناراحت می شوم.تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیردیگران در من احساس ناخوشایند بی کفایتی را به وجود می آورند.تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیردیگران اغلب از من عیب جویی می کنند.تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیرمن به زیبایی دیگران نیستم.تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیرهمه چیز در زندگی من گره خورده است.تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیروالدینم انتظارات بیش از حدی از من دارند.تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیرمن به راحتی تسلیم می شوم.تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیراغلب از انجام آنچه انجام داده ام متاسفم.تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیرانجام هر کار جدیدی وقت زیادی از من می گیردتست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیرهمیشه کسی باید به من بگوید چه کار کنم؟تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیرچیزهای زیادی در من وجود دارد که اگر می توانستم آنها را تغییر می دادم.تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیرآرزو می کنم که ای کاش جوانتر بودم.تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیرصحبت کردن در مقابل دیگران برایم سخت است.تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیراغلب آرزو می کنم ای کاش فرد دیگری بودم.تست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیربیشتر اوقات در خواب و خیال به سر می برمتست روانشناسی اعتماد به نفس

بله

تست روانشناسی اعتماد به نفس

خیر