نفستان منظم هست؟تست روانشناسی اضطراب

هرگز

تست روانشناسی اضطراب

بسیار کم

تست روانشناسی اضطراب

تا حد متوسط

تست روانشناسی اضطراب

خیلی

تست روانشناسی اضطراب

همیشهآیا احساس تنش در معده دارید؟تست روانشناسی اضطراب

هرگز

تست روانشناسی اضطراب

بسیار کم

تست روانشناسی اضطراب

تا حد متوسط

تست روانشناسی اضطراب

خیلی

تست روانشناسی اضطراب

همیشهبدنتان همواره مرطوب است؟تست روانشناسی اضطراب

هرگز

تست روانشناسی اضطراب

بسیار کم

تست روانشناسی اضطراب

تا حد متوسط

تست روانشناسی اضطراب

خیلی

تست روانشناسی اضطراب

همیشهناراحت هستید ؟تست روانشناسی اضطراب

هرگز

تست روانشناسی اضطراب

بسیار کم

تست روانشناسی اضطراب

تا حد متوسط

تست روانشناسی اضطراب

خیلی

تست روانشناسی اضطراب

همیشهعصبی هستید؟تست روانشناسی اضطراب

هرگز

تست روانشناسی اضطراب

بسیار کم

تست روانشناسی اضطراب

تا حد متوسط

تست روانشناسی اضطراب

خیلی

تست روانشناسی اضطراب

همیشهآرام هستید؟تست روانشناسی اضطراب

بسیار آرام

تست روانشناسی اضطراب

تا حدود زیادی

تست روانشناسی اضطراب

تا حد متوسط

تست روانشناسی اضطراب

کمی

تست روانشناسی اضطراب

هرگزمی توانید بر افکار خود تمرکز کنید؟تست روانشناسی اضطراب

بسیار زیاد

تست روانشناسی اضطراب

زیاد

تست روانشناسی اضطراب

تا حد متوسط

تست روانشناسی اضطراب

کمی

تست روانشناسی اضطراب

هرگزبه خودتان اطمینان دارید؟تست روانشناسی اضطراب

بسیار زیاد

تست روانشناسی اضطراب

زیاد

تست روانشناسی اضطراب

تا حد متوسط

تست روانشناسی اضطراب

کمی

تست روانشناسی اضطراب

هرگز