قبل از ازدواج، به بزرگ‌ترهايمان احترام میگذاشتيم.تست روانشناسی ازدواج موفق

درست

تست روانشناسی ازدواج موفق

غلطما با خانواده همسر خود رابطه خوبي داريم.تست روانشناسی ازدواج موفق

درست

تست روانشناسی ازدواج موفق

غلطدر خانواده‌های ما، از هر 20 نفر كمتر از يك نفر متاركه كرده است.تست روانشناسی ازدواج موفق

درست

تست روانشناسی ازدواج موفق

غلطوقتي جوان بوديم، هر دو ميان دوستانمان از محبوبيت برخوردار بوديم.تست روانشناسی ازدواج موفق

درست

تست روانشناسی ازدواج موفق

غلطما به پدر و مادرمان نزديك هستيم.تست روانشناسی ازدواج موفق

درست

تست روانشناسی ازدواج موفق

غلطسه بار يا بيشتر موقتا از هم جدا شده‌ايم.تست روانشناسی ازدواج موفق

درست

تست روانشناسی ازدواج موفق

غلطدرآمد ما كفاف زندگی مان را میدهد.تست روانشناسی ازدواج موفق

درست

تست روانشناسی ازدواج موفق

غلطوالدين و دوستانمان شديدا ازدواج ما را تاييد مي‌كنند.تست روانشناسی ازدواج موفق

درست

تست روانشناسی ازدواج موفق

غلطاز لحاظ اعتقادات مذهبی به هم نزدیک هستیم.تست روانشناسی ازدواج موفق

درست

تست روانشناسی ازدواج موفق

غلطتفاوت قابل ملاحظه‌اي ميان سطح تحصيلات ما وجود دارد.تست روانشناسی ازدواج موفق

درست

تست روانشناسی ازدواج موفق

غلطدر زمینه داشتن یا نداشتن فرزند با همسرم توافق داریم.تست روانشناسی ازدواج موفق

درست

تست روانشناسی ازدواج موفق

غلطدوستان مشترك فراواني داريم.تست روانشناسی ازدواج موفق

درست

تست روانشناسی ازدواج موفق

غلطهر دوی ما بالای 21 سال داريم.تست روانشناسی ازدواج موفق

درست

تست روانشناسی ازدواج موفق

غلطقبل از ازدواج دوران نامزدی نداشتیم.تست روانشناسی ازدواج موفق

درست

تست روانشناسی ازدواج موفق

غلط