تست ترس از موفقیت

آیا از موفقیت میترسید؟
نسبت به دوستانم زياد كار كرده و زياد تفريح نمي‌كنم.تست ترس از موفقیت

درست

تست ترس از موفقیت

غلطوقتي كار موفقي مي‌كنم و از من تعريف مي‌كنند احساس بدي پيدا مي‌كنم.تست ترس از موفقیت

درست

تست ترس از موفقیت

غلطدر روزهاي تعطيل آخر هفته احساس بي‌قراري پيدا مي‌كنم.تست ترس از موفقیت

درست

تست ترس از موفقیت

غلطاغلب احساس مي‌كنم خيلي زود موفق شده‌ام.تست ترس از موفقیت

درست

تست ترس از موفقیت

غلطاغلب اين احساس به من دست مي‌دهد كه ممكن است در يك لحظه همه چيزم را از دست بدهم.تست ترس از موفقیت

درست

تست ترس از موفقیت

غلطفكر مي‌كنم اگر ديگران مرا بهتر مي‌شناختند،‌ به اندازه حالا دوستم نداشتند.‌تست ترس از موفقیت

درست

تست ترس از موفقیت

غلطوقتي با ديگران رقابت مي‌كنم، اغلب ناراحت مي‌شوم و احساس گناه مي‌كنم.تست ترس از موفقیت

درست

تست ترس از موفقیت

غلطدر اغلب موارد موفقيتم به اين دليل بوده كه در زمان مناسب در جاي مناسب قرار گرفته‌ام.تست ترس از موفقیت

درست

تست ترس از موفقیت

غلطاز روي عادت نمي‌خواهم كانون توجه باشم.تست ترس از موفقیت

درست

تست ترس از موفقیت

غلطاغلب خودم را بالاتر از كاري كه مي‌كنم، مي‌دانم.تست ترس از موفقیت

درست

تست ترس از موفقیت

غلط