کسی را که به شما توهین کرده به راحتی نمی بخشید.تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

به ندرت

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

گاهی اوقات

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

اغلبوقتی عصبانی می شوید سریع تر رانندگی می کنید، سریع تر راه می روید، و سریع تر غذا می خورید.تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

به ندرت

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

گاهی اوقات

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

اغلبوقتی در کاری که می کنید موفق نمی شوید، عصبانی می شوید.تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

به ندرت

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

گاهی اوقات

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

اغلبوقتی عصبانی می شوید با غریبه ها بدرفتاری می کنید.تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

به ندرت

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

گاهی اوقات

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

اغلبوقتی دیگران کارشان را جدی نمی گیرند، ناراحت می شوید.تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

به ندرت

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

گاهی اوقات

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

اغلبوقتی عصبانی هستید در را به هم می کوبید و اجسام را می شکنید.تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

به ندرت

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

گاهی اوقات

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

اغلبپرتلاش تر از دوستان تان هستید.تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

به ندرت

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

گاهی اوقات

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

اغلبوقتی در ترافیک کسی راه را بند می آورد، ناراحت می شوید.تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

به ندرت

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

گاهی اوقات

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

اغلببه سختی کار می کنید و سعی دارید در کاری که می کنید در حد بهترین ها ظاهر شوید.تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

به ندرت

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

گاهی اوقات

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

اغلبوقتی باید در صف منتظر بمانید صبر و قرار خود را از دست می دهید.تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

به ندرت

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

گاهی اوقات

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

اغلب