تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

با انجام این تست می فهمید که در موقعیت های دشوار چقدر صبر و تحمل دارید.




کسی را که به شما توهین کرده به راحتی نمی بخشید.



تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

به ندرت

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

گاهی اوقات

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

اغلب



وقتی عصبانی می شوید سریع تر رانندگی می کنید، سریع تر راه می روید، و سریع تر غذا می خورید.



تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

به ندرت

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

گاهی اوقات

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

اغلب



وقتی در کاری که می کنید موفق نمی شوید، عصبانی می شوید.



تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

به ندرت

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

گاهی اوقات

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

اغلب



وقتی عصبانی می شوید با غریبه ها بدرفتاری می کنید.



تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

به ندرت

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

گاهی اوقات

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

اغلب



وقتی دیگران کارشان را جدی نمی گیرند، ناراحت می شوید.



تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

به ندرت

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

گاهی اوقات

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

اغلب



وقتی عصبانی هستید در را به هم می کوبید و اجسام را می شکنید.



تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

به ندرت

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

گاهی اوقات

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

اغلب



پرتلاش تر از دوستان تان هستید.



تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

به ندرت

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

گاهی اوقات

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

اغلب



وقتی در ترافیک کسی راه را بند می آورد، ناراحت می شوید.



تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

به ندرت

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

گاهی اوقات

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

اغلب



به سختی کار می کنید و سعی دارید در کاری که می کنید در حد بهترین ها ظاهر شوید.



تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

به ندرت

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

گاهی اوقات

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

اغلب



وقتی باید در صف منتظر بمانید صبر و قرار خود را از دست می دهید.



تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

به ندرت

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

گاهی اوقات

تست آنلاین روانشناسی صبر وتحمل

اغلب