تست آنلاین روانشناسی سازگاری

با این تست روانشناسی مشخص کنید که چقدر در روابطتون اهل سازش هستید.




اگر نیاز باشد من حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خودم استفاده کنم.



تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

مخالف

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

بی‌تفاوت

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا مخالف



اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم این موضوع را به آنها نشان میدهم.



تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

بی‌تفاوت

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

مخالف

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا مخالف



اغلب سعی می‌کنم با فکر و با ملاحظه باشم.



تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

بی‌تفاوت

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

مخالف

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا مخالف



من در رفتار و نظر خود آدم سخت و بی‌انعطافی هستم.



تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

بی‌تفاوت

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

مخالف

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا مخالف



بعضی از افراد فکر می‌کنند من آدم سرد و حسابگری هستم.



تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

بی‌تفاوت

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

مخالف

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا مخالف



بیشتر مردمانی که می‌شناسم مرا دوست دارند.



تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

بی‌تفاوت

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

مخالف

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا مخالف



من عقیده دارم که بیشتر مردم اگر بتوانند، می‌خواهند از آدم سوء استفاده کنند.



تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

بی‌تفاوت

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

مخالف

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا مخالف



معمولا من در مورد اهداف دیگران بدگمان و عیب‌جو هستم.



تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

بی‌تفاوت

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

مخالف

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا مخالف



بیشتر ترجیح می‌دهم با دیگران همکاری کنم تا رقابت.



تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

بی‌تفاوت

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

مخالف

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا مخالف



بعضی از مردم من را آدم خودخواهی می‌دانند.



تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

بی‌تفاوت

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

مخالف

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا مخالف



اغلب با سایر اعضای خانواده بگو مگو دارم.



تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

بی‌تفاوت

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

مخالف

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا مخالف



سعی می‌کنم با دیگران خوش‌ رفتار و مودب باشم.



تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

موافق

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

بی‌تفاوت

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

مخالف

تست آنلاین روانشناسی سازگاری

کاملا مخالف