تست آنلاین روانشناسی اعتماد

آیا به راحتی به دیگران اعتماد میکنید؟
مردم نسل امروز، نسبت به افراد نسل قبل کمتر به مسایل اخلاقی اهمیت می‌دهند.تست آنلاین روانشناسی اعتماد

صحیح

تست آنلاین روانشناسی اعتماد

غلطدلیل موفقیت افراد موفق این است که افراد مهمی را می‌شناسند نه اینکه کارهای مهمی را به خوبی می‌توانند انجام دهند.تست آنلاین روانشناسی اعتماد

صحیح

تست آنلاین روانشناسی اعتماد

غلطبیشتر افرادی‌که در سمت‌های مهم مشغول به کارند از مراجعانشان رشوه می گیرند.تست آنلاین روانشناسی اعتماد

صحیح

تست آنلاین روانشناسی اعتماد

غلطاگر شرکت بگوید که چون سود کمی داشته و نمی‌تواند به کارمندان پاداش بدهد من در صداقت صاحبان شرکت شک می‌کنم.تست آنلاین روانشناسی اعتماد

صحیح

تست آنلاین روانشناسی اعتماد

غلطخیلی راحت می‌توانم دیگران را رها کنم.تست آنلاین روانشناسی اعتماد

صحیح

تست آنلاین روانشناسی اعتماد

غلطبیشتر مردم بیش‌از‌حد به دیگران وابسته هستند.تست آنلاین روانشناسی اعتماد

صحیح

تست آنلاین روانشناسی اعتماد

غلطبیشتر مردم زمانی‌که وسیله‌ای از کسی قرض بگیرند و به آن وسیله صدمه‌ای کوچک و غیر قابل دیدن بزنند مشکل ایجاد شده را پنهان می‌کنند و به قرض دهنده چیزی نمی‌گویند.تست آنلاین روانشناسی اعتماد

صحیح

تست آنلاین روانشناسی اعتماد

غلطبیشتر مردم نظر واقعی‌شان را زمانی که برایشان سود داشته باشد، پنهان می‌کنند.تست آنلاین روانشناسی اعتماد

صحیح

تست آنلاین روانشناسی اعتماد

غلطبیشتر افرادی که از دیگران انتقاد می‌کنند، می‌خواهند عیوب خودشان را پنهان کنند. آن‌ها در واقع اصلا نمی‌دانند چه می‌گویند.تست آنلاین روانشناسی اعتماد

صحیح

تست آنلاین روانشناسی اعتماد

غلطمعمولا به دیگران پول قرض نمی‌دهم؛ زیرا به سختی پولم را پس می دهند.تست آنلاین روانشناسی اعتماد

صحیح

تست آنلاین روانشناسی اعتماد

غلط