همراه با دوستت در حال خرید هستید و همان لباسی را می بینی که می خواهی بخری، اما انگار دوستت هم همین لباس را می خواهد:تست آنلاین دوستی

وانمود می کنی که زیاد برایت مهم نیست، حالا شاید بعداً از او قرض بگیری.

تست آنلاین دوستی

خودت آن را امتحان می کنی، چون اول تو آن را پیدا کردی. اگر خوشت نیامد آن وقت دوستت می تواندبخرد.

تست آنلاین دوستی

هر دو آن را امتحان می کنید و اگر خوشتان آمد، هر دو یکی می خرید. چه اشکالی دارد اگر گاهی مثل دوقلوها لباس های یک شکل بپوشید.در یک پروژه ی درسی به همراه دیگر دوستانت مشغولی، اما بیش تر وظیفه ها بردوش توست:تست آنلاین دوستی

پروژه را به تنهایی ادامه می دهی، برای تو گرفتن نمره ی آن مهم است.

تست آنلاین دوستی

دوستانت را آخرهفته به شام دعوت می کنی و در حین غذا خوردن به طور گروهی روی پروژه کار می کنید.

تست آنلاین دوستی

قسمتی را که مایلی خودت انجام بدهی انتخاب می کنی و قسمت هایی را که برای دیگر اعضای گروه مشخص کرده ای، به هرکدام از اعضا پیامک می کنی.دوستت باید اتاقش را مرتب کند:تست آنلاین دوستی

برایش چند آهنگ می فرستی تا در حین تمیز کردن اتاقش، به آن ها گوش کند.

تست آنلاین دوستی

در کارها به او کمک می کنی. خدا را چه دیدی، شاید هم بیش ترِ زحمت اتاق تکانی به دوش تو افتاد!

تست آنلاین دوستی

وقتی در حال انجام خانه تکانی است با او تلفنی صحبت می کنی تا حوصله اش سر نرود.دوستت فراموش کرده تکالیفش را انجام دهد و 10 دقیقه ی دیگر کلاس شروع می شود:تست آنلاین دوستی

کمکش می کنی تا تمرین هایی را که آسان تر است در همین زمان کوتاه حل کند. این طوری دست کم نصف نمره ی کلاسی را می گیرد.

تست آنلاین دوستی

او را دلداری می دهی که این فقط یک تکلیف ساده است و او می تواند در جلسه ی بعدی جبران کند.

تست آنلاین دوستی

اجازه می دهی تا از روی تکالیف تو کپی کند.قرار است برای دو هفته، از صمیمی ترین دوستت دور باشی و او به تلفن هم دسترسی ندارد:تست آنلاین دوستی

برایش نامه می نویسی، بعد او جواب می دهد، بعد دوباره تو جواب می دهی و...

تست آنلاین دوستی

سعی می کنی قبل از این که برود، مدت زمان بیش تری را با او بگذرانی.

تست آنلاین دوستی

در این دوهفته به دنبال هدیه ای می گردی که وقتی برگشت به او بدهی تا خوشحال شود.دوستت می خواهد به میهمانی برود، از تو می خواهد کفشت را به او قرض بدهی:تست آنلاین دوستی

قرض می دهم، ولی دعا می کنم آن را خیلی کثیف نکند.

تست آنلاین دوستی

به او می گویم، دلم می خواهد این کار را بکنم، اما مادرم اگر بفهمد مرا می کشد!

تست آنلاین دوستی

قبول می کنم به شرطی که او هم یک لباس به من قرض بدهد.