تست آنلاین خودشناسی

آیا گوش خوبی هستید؟ !!!




در مقایسه با دیگران، من بیشتر در جمع ها صحبت می کنم.



تست آنلاین خودشناسی

صحیح

تست آنلاین خودشناسی

غلط



شنیدن صحبت بیشتر مردم کسل کننده است.



تست آنلاین خودشناسی

صحیح

تست آنلاین خودشناسی

غلط



وقتی کسی با من صحبت می کند، به جوابی که می خواهم به او بدهم یا موضوع بعدی برای صحبت فکر می کنم.



تست آنلاین خودشناسی

صحیح

تست آنلاین خودشناسی

غلط



معمولا صحبت دیگران را تمام می کنم و نشان می دهم که ادامه جمله آن ها را می دانم.



تست آنلاین خودشناسی

صحیح

تست آنلاین خودشناسی

غلط



از صحبت کردن با فردی که مدام از حواشی صحبت می کند و سر اصل مطلب نمی رود، کلافه و عصبی می شوم.



تست آنلاین خودشناسی

صحیح

تست آنلاین خودشناسی

غلط



علاقه ای به شنیدن صحبت های دیگران ندارم، چون فکر می کنم موضوعات بهتر و جالب تری برای سرگرم شدن وجود دارد.



تست آنلاین خودشناسی

صحیح

تست آنلاین خودشناسی

غلط



علاقه ای به شنیدن مشکلات دیگران ندارم.



تست آنلاین خودشناسی

صحیح

تست آنلاین خودشناسی

غلط



هنگامی که دوستانم مطلبی در دلشان دارند، من را محرم اسرار خود می دانند.



تست آنلاین خودشناسی

صحیح

تست آنلاین خودشناسی

غلط