در مقایسه با دیگران، من بیشتر در جمع ها صحبت می کنم.تست آنلاین خودشناسی

صحیح

تست آنلاین خودشناسی

غلطشنیدن صحبت بیشتر مردم کسل کننده است.تست آنلاین خودشناسی

صحیح

تست آنلاین خودشناسی

غلطوقتی کسی با من صحبت می کند، به جوابی که می خواهم به او بدهم یا موضوع بعدی برای صحبت فکر می کنم.تست آنلاین خودشناسی

صحیح

تست آنلاین خودشناسی

غلطمعمولا صحبت دیگران را تمام می کنم و نشان می دهم که ادامه جمله آن ها را می دانم.تست آنلاین خودشناسی

صحیح

تست آنلاین خودشناسی

غلطاز صحبت کردن با فردی که مدام از حواشی صحبت می کند و سر اصل مطلب نمی رود، کلافه و عصبی می شوم.تست آنلاین خودشناسی

صحیح

تست آنلاین خودشناسی

غلطعلاقه ای به شنیدن صحبت های دیگران ندارم، چون فکر می کنم موضوعات بهتر و جالب تری برای سرگرم شدن وجود دارد.تست آنلاین خودشناسی

صحیح

تست آنلاین خودشناسی

غلطعلاقه ای به شنیدن مشکلات دیگران ندارم.تست آنلاین خودشناسی

صحیح

تست آنلاین خودشناسی

غلطهنگامی که دوستانم مطلبی در دلشان دارند، من را محرم اسرار خود می دانند.تست آنلاین خودشناسی

صحیح

تست آنلاین خودشناسی

غلط